Podporované zaměstnávání

Služby podporovaného zaměstnávání jsou v České republice poskytovány od roku 1995. Jedná se o časově omezenou službu určenou osobám, které si chtějí nalézt placené zaměstnání na otevřeném trhu práce. Služba se poskytuje nejen před, ale i po nástupu do práce.

Smyslem podporovaného zaměstnávání je tedy vyrovnávání příležitostí pracovního uplatnění lidí, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. A umožnit těmto lidem získat a udržet si takové zaměstnání, které odpovídá jejich zájmu, schopnostem a osobním možnostem. Cílem je zvýšit samostatnost, dovednosti potřebné k nalezení a udržení si zaměstnání, posílit pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj.

Zároveň podporované zaměstnávání představuje významnou službu pro zaměstnavatele. Poskytuje mu potřebnou podporu, aby mohl člověka se znevýhodněním zaměstnat.

V pracovním procesu se u lidí s AS mohou objevit následující potíže:

  • Trvání na přesnosti, důslednosti, jasnosti pravidel, předvídatelnosti (např. pokud jim někdo něco slíbí, mohou až pedanticky trvat na dodržení tohoto slibu).
  • Potřeba jasné motivace, co se kdy, kde a jak dlouho bude dít a zároveň i potřeba logických důvodů pro vykonání určité práce, splnění úkolů – vše, co se dělá, musí mít pro lidi s AS svůj smysl (ne vždy je však jejich logika věci obecně platnou logikou).
  • Při ztrátě motivace rapidně klesá i schopnost koncentrace. U lidí s AS hraje adekvátní motivace velkou roli a enormně ovlivňuje veškeré jejich jednání.
  • Obtíže v chápání sociálních vztahů – neadekvátní způsoby jednání a komunikace s cizími lidmi i lidmi známými (nevhodné poznámky, otázky neodpovídající dané situaci, úzkostné reakce při setkáních s novými lidmi, netaktnost, sociální izolovanost, introverze, malý smysl pro týmovou práci, neúčast na společenských akcích apod.).
  • Snížená schopnost postihnout v určitých případech fakta jako celek (generalizace) – zaměřenost na detail (např. při psaní zpráv a reportů).
  • Úzkostné, příp. výbušné reakce na změny (např. v situaci, kdy pravidelná pracovní schůze bude z technických důvodů odložena).
  • Strohé vyjadřování myšlenek, pocitů a názorů.

Pozitivní pracovní vlastnosti lidí s Aspergerovým syndromem

Je však nutné uvést řadu pozitiv zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem, jako např. výborná paměť, zaujetí pro fakta, dobré předpoklady pro matematiku a jiné vědní disciplíny, dobré vyjadřovací schopnosti (které jsou ale limitovány obsahem a celkově slabou schopností porozumění), upřímnost, uznávání a přesné dodržování stanovených pravidel, pečlivost, orientovanost na detaily.

Lidé s Aspergerovým syndromem jsou obvykle spokojení při rutinní, předvídatelné práci, která je většinou lidmi vnímána jako nepříliš zajímavá. Pokud jim zaběhlý pracovní postup vyhovuje, jsou extrémně výkonní a spolehliví. Často minimalizují svou komunikaci na pracovišti a věnují se plně své práci. Většinou dodržují všechny pokyny, pravidla a předpisy zaměstnavatele.

Mnoho lidí s AS je talentovaných. Svůj talent mohou využít při volbě povolání. Najdou se mezi nimi kreslíři, historici, básníci, matematici i hudebníci. Malý zájem o sociální kontakty, smysl pro přesnost a obliba rutiny jim umožňují kvalitně a velmi spolehlivě zastávat některá povolání. Mezi lidmi s AS se najdou zdatní účetní, správci dat, archiváři, knihovníci, archeologové, poštovní úředníci i dělníci, kteří se naplno věnují své práci.

Dobré paměťové schopnosti mohou lidé s AS využít při učení i v práci. Ostatním lidem mohou připomenout události či situace, na které již dávno zapomněli. Unikátní smysl pro detail najde své uplatnění v umění i při běžné rutinní práci.

U lidí s AS lze uvažovat o několika cestách zapojení do pracovního procesu. Někteří mohou být schopni nalézt a udržet si práci sami. Jiní však mohou potřebovat podporu, jak v hledání, tak i udržení práce. Je však důležité neustále podporovat samostatnost uživatele.

Možnosti pracovního uplatnění u lidí s Aspergerovým syndromem

U lidí s Aspergerovým syndromem je stejně jako u ostatních lidí vhodná taková práce, která je jim něčím blízká a budou ji tedy vykonávat se zájmem. V ideálním případě dokáže v pracovní sféře uplatnit i své nadprůměrné až fenomenální schopnosti.

U lidí s AS nelze zevšeobecnit předpoklad stupně dosaženého vzdělání. Někteří se proto mohou uplatnit v oborech jako např. informatika, dopravní inženýrství, odborné překladatelství, jiní zase budou pracovat např. v knihovně či vypomáhat v zahradnictví.¨

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003