Proč školy nerady integrují

Součástí mé práce jako speciálního pedagoga v APLA Praha je poradenství pro rodiče a školy, kam jejich děti docházejí, ale často se na mne rodiče obracejí i v otázce výběru vhodné školy pro své děti , ať již je to před nástupem do první třídy nebo při výběru vhodného vzdělávání po ukončení 5. či 9. třídy základní školy.

Mohu jim doporučit školy, o kterých vím, že jsou ochotny vzdělávat (integrovat) děti s diagnozou PAS, ale těch je bohužel v současné době velmi málo. Spádová škola má samozřejmě ze zákona povinnost přijmout děti s postižením a zde mohu citovat zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): § 36 odst. (7)Cit.: "Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku."

Rodiče již většinou ale předem vědí, že jejich spádová škola není na integraci připravena a to většinou přímo z vyjádření konkrétní školy, která rodiče odrazuje od toho, aby své dítě do školy zapsali či ze zkušeností jiných rodičů, kteří své dítě na škole měli.

Hlavní překážkou pro školy bývá finanční stránka integrace, která je spojena v mnoha případech s nutností přítomnosti asistenta pedagoga. Škola sice žádá o finanční prostředky zřizovatele na základě odborného posudku, který vyhotovuje školské poradenské zařízení, ale v mnoha případech škola nedostane finanční prostředky v odpovídající výši a velmi obtížně pak hledá zdroje na adekvátní odměnu pro asistenta pedagoga.

Dalším problémovým krokem je z výše uvedeného důvodu najít osobu, která by funkci asistenta pedagoga vykonávala, která by byla vhodná a odborně způsobilá – není sice požadavek, aby asistent pedagoga měl nějaké speciální vzdělání, aby mohl tuto funkci vykonávat, ale v zájmu rodičů bývá, aby se asistent pedagoga orientoval v problematice PAS . Jedním z argumentů, se kterým se ve škole, která není integraci nakloněna, setkávám, je velká administrativní zátěž spojená s procesem integrace. Také se setkávám s názorem, že není v jejich silách zajistit odbornou pomoc – tedy, že se jejich učitelé nemohou v počtu 28 dětí ve třídě individuálně věnovat a připravovat odpovídající výukový materiál pro dítě s handicapem. Při mé poradenské práci ve školách si nemohu stěžovat na neochotu pomoct a řešit vzniklé problémy.

Většina třídních učitelů projevuje zájem o informace, které by jim pomohly při práci s integrovaným žákem, je i mnoho velmi vstřícných asistentů pedagoga, kteří pracují mnohdy nad rámec svých povinností. Často však ale nastává problém, začne-li se u dítěte s PAS objevovat verbální a nezřídka i fyzická agresivita, hrubost či arogantnost a nevypočitatelnost. Je pak velmi obtížné vysvětlit, že právě tyto projevy jsou součástí diagnózy, ale že se dají zmírňovat, budeme-li se snažit dítěti porozumět a zvolíme-li vhodný přístup. Např. část vzdělávání může probíhat individuálně s asistentem pedagoga mimo prostor třídy. Často bohužel chybí pochopení pro tyto obtíže, nastupuje kritika výchovného přístupu rodičů a snaha o to, aby dítě ze školy odešlo. Škol, které jsou ochotny všechny tyto překážky překonávat, je bohužel velmi málo, poptávku po vzdělávání dětí s PAS právě v těchto školách není proto možno mnohdy uspokojit. Tyto školy pak mají ve třídě i dva žáka s diagnozou PAS a učitelé na těchto školách jsou pak zákonitě unaveni . Jsem proto vděčná za každou třídní učitelku či učitele a vedení školy, které se snaží překonávat obtíže spojené s touto diagnózou, snaží se získávat co nejvíce informací a případně mají zájem o absolvování odborných kurzů a rozšíří tak počet škol, kde se budou moci děti s PAS vzdělávat. Setkala jsem se samozřejmě i s tím, že i přes veškerou snahu školy integrace selhala a opravdu nebylo možné, aby daný žák na konkrétní škole setrval a dokonce jsem i změnu školy či přerušení vzdělávání doporučila. Bylo to většinou způsobeno velkým zhoršením psychického stavu žáka – nastoupily silné depresivní stavy nebo agresivita již nebyla zvládnutelná i odbornými výchovnými prostředky či nastoupila absolutní „bojkotace" školní docházky. V takovém případě vždy s rodiči hovořím o tom, že prioritou je léčba a pak teprve otázka dalšího vzdělávání. Bohužel i v tomto ohledu narážím na bezmocnost, protože v současné době neexistuje vhodné státní zařízení, které by bylo schopno takovému dítěti či dospívajícímu nabídnou adekvátní pomoc ve formě intenzivní individuální terapie doprovázející chemoterapeutickou léčbu. To je ale téma na jiný článek. Další překážkou při integraci je vhodnost dané školy pro konkrétního žáka s PAS a tím myslím zejména vhodný výběr střední školy či zařazení žáka do výběrové základní školy, kde je v obou případech podmínkou zvládání osnov. Má-li např. dítě přidruženou motorickou neobratnost, není vhodné ho pak zařazovat do školy, kde je nutná manuální zručnost či pro dítě s PAS vybírat přípravu na povolání, kde je potřeba sociální a komunikační dovednosti. Co je tedy z naší strany možno školám poradit či nabídnout při překonávání výše zmíněných překážek? Je možno:

1) zprostředkovat kontakt se školami, které již mají s integrací zkušenosti a jsou ochotny své zkušenosti předat dál

2) APLA Praha pořádá pravidelně vzdělávací kurzy pro učitele i asistenty pedagoga –
viz http://www.praha.apla.cz/sluzby-vzdelavaci-2.html

3) využít nabídky semináře poradenského zařízeni při ZŠ a gymnáziu Truhlářská v Praze

Jeho obsah je následující:
Integrace žáků s poruchami autistického spektra do běžné základní školy

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

A/ Poruchy autistického spektra, s nimiž se můžeme setkat na běžné základní škole 1 hodina
- Diagnostika ve školní praxi, nejčastěji během prvních let školní docházky, nástup do 1. třídy s diagnózou PAS, nástup do 1. třídy s podezřením na PAS
- Výhody a nevýhody integrace na běžné základní škole, speciální třídy pro děti s PAS
- Jak rozumět zprávám z SPC, PPP, od psychiatra, neurologa, aj.

V první části semináře dostanou účastníci anketní lístek, který bude zjišťovat:
a) odkud účastník je, z jakého typu školy, kontakt na účastníka
b) jaké má dosavadní zkušenosti s integrací dětí s PAS
c) jaké otázky jsou pro účastníka semináře důležité

Anketa bude sloužit lektorům, kteří podle odpovědí na otázku c) upraví závěr semináře, a na otázky, na něž se v průběhu semináře nedostane, odpoví písemně mailem.
Seminář bude pokračovat základní charakteristikou PAS, se zvláštním zřetelem na Aspergerův syndrom. Seminář předpokládá základní znalosti uchazečů, tedy například absolvování základních kurzů APLA nebo studium odborných knih. Seminář nebude suplovat přednášky o PAS, ale zaměří se na popis výhod a nevýhod integrace. Tato část semináře bude uzavřena praktickou ukázkou toho, jak číst zprávy z odborných pracovišť a jak je jich možné využívat ve školní praxi.

B/ Metody a přístupy při práci s dětmi s PAS ve školní praxi – 2 hodiny
V této části semináře se probírají konkrétní metody v práci s dětmi s PAS ve škole, a to se zaměřením na:
a) narušené sociální chování b) narušenou verbální a neverbální komunikaci
c) specifické zájmy dětí
d) narušenou motorickou koordinaci
e) odlišnosti ve vnímání a myšlení
f) citlivost smyslů
g) úzkost, deprese a agresivitu
h) změny v pubertě Klima školy

Seminář vysvětlí, jak pracovat s klimatem školy, aby bylo příznivé pro integraci dětí s PAS.

v rámci semináře je probráno mnoho příkladů, které vedou ke zlepšení informovanosti žáků i učitelů. Pouze informovaná a integraci nakloněná škola může integraci zvládnout.
a) co dělá vedení školy pro příznivé klima
b) způsob informování spolužáků integrovaného žáka
c) způsob informování rodičů žáků školy
d) práce výchovného poradce a třídních učitelů, popřípadě školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa
e) vytváření projektů napomáhajících ke zlepšení klimatu ve prospěch integrace (konkrétní zkušenosti)

Asistenti pedagoga
V této části se seminář zaměřuje na specifika práce asistenta pedagoga u dětí s PAS,  jak asistenta pedagoga k žákovi s PAS zajišťovat a vybírat. Tato část semináře je doplněna náslechy a rozhovory s asistenty pedagoga školy v Truhlářské. Tato možnost je nabídnuta všem účastníkům a probíhá v dopoledních hodinách během vyučování i o přestávkách, a to ve skupině o max. počtu 5 účastníků na jedno dopoledne školní výuky, a to na 1. i 2. stupni základní školy.

C/ Jak zpracovat Individuální vzdělávací plán pro žáky s PAS – 1 hodina
Na anonymní ukázce odborného posudku je vysvětlen postup vytváření IVP pro žáka s PAS na 1. i 2. stupni základní školy, na jehož konci získá účastník představu o tom, jak by měl IVP vypadat.

D/ Spolupráce školy s rodiči a poradenským zařízením – 0,5 hodin
V této části semináře se zaměřují lektoři na popis spolupráce školy a rodiny, na konkrétní příklady osvědčené praxe, a to s vědomím, že pouze spolupracující rodina napomáhá úspěšné integraci. Dále je popsáno, jak by měla vypadat spolupráce s poradenským zařízením a co lze od poradenského zařízení očekávat. Budou předány i příslušné kontakty na odborná pracoviště. Na několika kazuistikách jsou předány zkušenosti rodičů s integrací jejich dítěte s PAS na 1. i 2. stupni základní školy.

E/ Různé – 0,5 hodin

 V závěrečné části semináře je dán prostor pro dotazy účastníků. Je poskytnut  seznam doporučené literatury a seznam center pomoci. Dále jsou účastníkům  předány kontakty na lektory, na něž se se mohou obracet s případnými konzultacemi.

Forma: Seminář + náslechy během vyučování a rozhovory s asistenty pedagoga integrovaných žáků s PAS (5 + 5 = 10 hodin).

Cílem seminářů je rozšířit povědomí a kompetence učitelů ZŠ, školských poradenských pracovníků, vedení škol a asistentů pedagoga o možnostech integrace dětí s PAS do běžných škol, a to formou předání praktických zkušeností ze školy, kde je v současné době integrováno 17 žáků s PAS.

Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že je mnoho škol, které s danou problematikou nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti. Takové školy se obávají integrovat takto postižené žáky nebo jejich integraci nezvládají. Naším cílem je, aby rostl počet škol připravených integrovat žáky s PAS. Cílem tohoto semináře není předávat odborné informace o PAS, ale hlavně informace o specifikách výchovy a vzdělávání a problémovém chování žáků s PAS.

Cílovou skupinou semináře jsou:
a) učitelé základních škol
b) výchovní poradci základních škol
c) vedení základních škol
d) poradenští pracovníci (školní psychologové, školní speciální pedagogové, ...)
e) asistenti pedagoga
f) učitelé středních škol
g) výchovní poradci středních škol
h) vedení středních škol
i) poradenští pracovníci (školní psychologové, školní speciální pedagogové, ...)
j) asistenti pedagoga

4) možno využít nabídky Centra podpory inkluzivního vzdělávání - Praha, Tovačovského 2, 130 00, Praha 3, www.cpiv.cz

Skupiny jsou prostorem pro kolegiální setkávání učitelů, společné sdílení problémů z pedagogické praxe a tvořivé hledání jejich řešení s využitím zkušeností ostatních účastníků. Důležitým prvkem těchto setkání je účast pedagogů z různých škol a vytvoření příležitostí k získání nových kontaktů, navázání vzájemné spolupráce a porovnání způsobů řešení různých typů problémů napříč jednotlivými školami. Náplň jednotlivých setkání přinášejí sami účastníci a v jejich průběhu jsou formou facilitované (moderované) diskuze společně řešeny skupinou vybrané kazuistiky nebo témata. Skupiny jsou otevřené pro všechny pedagogické pracovníky a účast na jednotlivých setkáních není vázána na participaci na předchozích setkáních ani nezavazuje k účasti na setkáních následujících. Při účasti pedagogů z téže školy (maximálně dva) je předpokladem předchozí vzájemná domluva.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučuji zájemcům předběžně nahlásit účast e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny a nebo telefonicky na 774083187. Účast na programu je striktně dobrovolná a zcela bezplatná a informace o účastnících a průběhu setkání jsou považovány za důvěrné.

5) Odborné publikace a literatura

Doporučený seznam:

http://www.praha.apla.cz/autismus-5.html

6) v rámci poradenské činnosti spec. pedagoga v APLA Praha je realizováno  odborné poradenství pro pedagogy, kteří s konkrétním dítětem pracují, přímo na půdě školy – max. 3 hod

7) při práci s kolektivem třídy, kde je žák integrován, je možno domluvit v APLA Praha přednášku pro spolužáky v rámci programu prevence socio - patologických jevů

napsala: Mgr. Lenka Michaliková, speciální pedagog APLA Praha, střední Čechy, o. s. ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Copyright © 2011 APLA Praha, o.s. 

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003