Faktory mající negativní vliv na výuku a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Tyto faktory mohou být spouštěčem nejen pro „blok" dítěte, ale i pro jeho problémové chování. To se pak projevuje především vznětlivostí, agresivitou (vůči sobě i druhým), náhlými výbuchy vzteku, nevhodným rituálním chováním, poškozováním majetku školy ap. Učitelé často mylně tyto projevy připisují nedostatkům ve výchově dítěte. V mnoha případech ale porucha chování souvisí s aktuálním stavem dítěte, které je z nějakého důvodu rozrušené, dezorientované (např. neplánovaná změna v denním programu, nelibý zvuk, nepřesnost v probírané látce ap.), přičemž tento stav nedokáže přesně popsat nebo tak předem neučiní.

Mezi faktory, které mohou u dětí s Aspergerovým syndromem působit negativně, určitě patří:

Tyto faktory mohou být spouštěčem nejen pro „blok" dítěte, ale i pro jeho problémové chování. To se pak projevuje především vznětlivostí, agresivitou (vůči sobě i druhým), náhlými výbuchy vzteku, nevhodným rituálním chováním, poškozováním majetku školy ap. Učitelé často mylně tyto projevy připisují nedostatkům ve výchově dítěte. V mnoha případech ale porucha chování souvisí s aktuálním stavem dítěte, které je z nějakého důvodu rozrušené, dezorientované (např. neplánovaná změna v denním programu, nelibý zvuk, nepřesnost v probírané látce ap.), přičemž tento stav nedokáže přesně popsat nebo tak předem neučiní.

Předcházet tomuto problémovému chování lze již zmíněnými denními programy a rozvrhy. Pomoci ale mohou i sepsaná pravidla chování. S dítětem je můžeme pojmout např. v rámci dlouhodobé hry „na soud" – sepíšeme paragrafy, ve kterých jasně vymezíme, co se od dítěte očekává. Pokud dojde k jejich porušení, nevysvětlujeme, co udělalo špatně, ale ukážeme mu tato pravidla. Pro dítě je to přijatelnější, než kdybychom jej neustále kárali.

Samozřejmě nejvíce účinné je předcházení těmto projevům, proto se snažíme minimalizovat potencionální spouštěče tohoto chování. Pokud vidíme, že na dítě přichází záchvat vzteku, snažíme se jej zabavit nějakou jeho oblíbenou činností, úkolem. Osvědčené je také neverbální zadání úkolů. Před dítě např. položíme kartičku s pokyny a odejdeme. Může se stát, že tuto kartičku zmuchlá a vyhodí ji, ale většinou ji nakonec sebere a přečte si ji. Opět tedy velmi záleží na schopnostech tvořivosti a nápaditosti asistenta nebo učitele.

Pokud se dítě opravdu potřebuje „vyvztekat", mělo by mít k dispozici nejlépe speciální místnost, kam může za doprovodu asistenta odejít. Zde se většinou vyběhá a postupně i zklidní. Následně pak lze pokračovat v zadané práci.

Změny

Předvídatelnost a pravidelnost denních činností je pro tyto děti určitou jistotou. Vše neznámé a neočekávané je zbytečně stresuje. Dokonce i překvapení, která jiné děti tak milují, děti s AS naopak zpravidla vyvádí z míry.

Je proto důležité s dítětem procházet denní programy (např. ráno asistent před začátkem výuky). A pokud by během dne / týdne měly nastat nějaké změny, dítě by na ně mělo být vždy dostatečně předem připraveno (projít s ním, co, kdy, kde a jak se změní).

Zhoršená koncentrace pozornosti

Koncentrace pozornosti u dětí s AS je často snížená. Nevydrží se proto dlouho soustředit. Často je zaujme něco, co jejich pozornost od probírané látky odpoutá a stěží se pak vracejí zpátky k učivu. Zaujmout je ale může i třeba nějaký detail ve výkladu učitele. Jelikož těžko rozpoznávají, co je podstatné a co ne, jsou schopni se tímto detailem zabývat po zbytek trvání vyučovací hodiny (někdy i déle).

Proto i v tomto případě je opět důležitá strukturalizace hodiny, kde je vymezen časový prostor pro relaxaci a odpočinek, příp. pohyb, které tyto děti během vyučovací hodiny také často vyžadují. Mohou nabrat nových sil a i doba, kdy je nutné soustředit se na probírané učivo, není tedy pro ně tak dlouhá. Zároveň mohou předvídat, kdy „jejich" čas nastane.

Pokud by byla míra jejich soustředění opravdu velmi nízká a dítě by se na základě sebemenšího popudu lehce rozptylovalo, je dobré, aby opět za doprovodu asistenta odešlo do speciální místnosti, kde má svůj klid, svůj prostor a kde jej nic neruší.

Je ale také velmi důležitost potřebnost těchto „odpočinkových chvilek" dítěte s AS vysvětlit ostatním dětem. Předcházíme tak k jeho negativnímu přijetí ostatními dětmi.

Motorická neobratnost

Motorická neobratnost je jedním z častých příznaků dětí s AS. Mají problémy jak v jemné, tak i v hrubé motorice.

V oblasti jemné motoriky se problémy projevují zejména při psaní, kreslení, rýsování, při manipulaci s drobnými předměty (např. v rámci pracovní výchovy). Při nácviku psaní je dobré začít s obkreslováním jednotlivých tvarů písmen (nejprve např. na velký balící papír a postupně přecházet k menšímu zobrazení). Pro jeho další usnadnění je vhodné využít papíru, kde jsou vyznačeny vodící linky. Pokud i za tohoto předpokladu činí psaní dítěti problém, je možné ještě použít počítače, který je často u těchto dětí oblíben.

V oblasti hrubé motoriky mívají tyto děti velmi často potíže, především v koordinace pohybů a celkovém držení těla, což může být příčinou vzniku různých svalových dysbalancí. Pohyb je důležitou součástí života každého jedince a proto bychom i u těchto dětí měly na něj dbát.

Hodiny tělesné výchovy jsou však většinou neoblíbeným předmětem u dětí s AS. Jedná se o čas, kdy dochází v rámci různých sportovních her k záměrným sociálním situacím, ve kterých tyto děti selhávají. Potíže mají i v pochopení pravidel hry (např. nutnost přihrávek a kolegiality při hře).

V současné době má řada škol již při tělocvičně zřízenou např. malou posilovnu. Pokud jsou tedy děti s AS v rámci hodiny TV opravdu velmi neúspěšné (např. hlavním cílem hodiny je osvojení si základů hry a pravidel v přehazované), může asistent na tuto část hodiny s dítětem odejít do posilovny. Opět tedy velmi záleží na kreativitě a zvolené náplni cvičební jednotky. Např. při rozcvičce a různých překážkových dráhách, které zpravidla děti absolvují samy za sebe, děti s AS tak často neselhávají.

Pokud jsou děti s AS z TV osvobozené, měla by jim být v rámci volného času zajištěna jiná individuální alternativní pohybová aktivita (např. jízda na kole, plavání, ap.).

Emocionalita

Děti s AS mají nejenom omezenou schopnost uvědomovat si a vyjadřovat své vlastní pocity a nálady, ale velmi obtížně chápou potřeby druhých lidí, jejich pocity a přání. Různé emotivní situace nechápou, cítí se zmatené.

Je proto důležité takové situace jim vysvětlit. Pokud ani to nepomůže, je dobré využít ilustrací a kreslených příběhů, které jsou pro ně názornější a srozumitelnější.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003