Další důležité faktory ve výuce a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Kromě strukturalizace, vizualizace a motivace jakožto tří základních principů při práci s dětmi s Aspergerovým syndromem ve školnímprostředí je řada dalších faktorů, které mají značný vliv na úspěšnost dětí s AS ve školním procesu. 

Patří sem určitě:

Vlastní potencionál dítěte

V souvislosti se zařazením do školy běžného typu se dítě s AS dostává do nepříjemné pozice „outsidera". Pro ostatní děti je „jiný", stále mluví o jednom tématu, často do třídy společně s ním přibyde i nový učitel – asistent. Je proto důležité využít potencionálu dítěte a vyzdvihnout jej. Např. mu dáme na starost nějakou činnost, která by posílila jeho sebevědomí a přispěla by k tomu, aby se nejen dítě samo cítilo ve třídě dobře, ale aby jej i ostatní děti dobře přijímaly. K tomu využíváme specifické zájmy dítěte. Např. má-li výbornou paměť na data a jména v kalendáři, dáme mu za úkol informovat vždy na začátku dne žáky o tom, zda má někdo ze spolužáků svátek nebo narozeniny, příp. blíží-li se nějaké významné výročí. Žáka, který je fascinován zvířaty, pověříme přípravou nějaké zajímavosti na následující hodinu o probíraném druhu ap.

Pomoc asistenta

Pomoc asistenta na školách běžného typu je velmi důležitá. Je určitě dobré, pokud asistent o Aspergerově syndromu už dopředu něco ví. Jeho práce však nespočívá v tom, aby za žáka / studenta vypracovával úlohy. Klíčovou náplní činnosti asistenta je podpora dítěte s AS směřující k co největší samostatnosti.

Míra pomoci asistenta závisí na konkrétních potřebách dítěte a na dohodě s učitelem. Nejčastěji sedává vedle žáka v lavici, což ale není podmínkou. Je dobré, aby vždy ráno prošel asistent s dítětem jeho denní program. Pokud by v něm byla nějaká změna oproti pravidelné náplni daného dne, měl by jej na to určitě dopředu připravit. V průběhu dne by pak měl dítě usměrňovat ke splnění vymezených činností. Jejich seznam stanovuje učitel, příp. po dohodě s učitelem asistent. Pokud se objeví nějaký problém (výukový, v chování ap.), měl by být asistent dítěti vždy nápomocen k jeho překonání.

V době přestávky by měl dohlížet nejen na přípravu věcí na další hodinu, ale i na celkovou výplň tohoto volného času. Ten je pro děti s AS často problematickým nejen z důvodu jasně nespecifikovaného obsahu, ale i např. v souvislosti se sociálními situacemi, do kterých se dítě dostává v rámci kontaktu s ostatními žáky.

Ideální by bylo, kdyby byl učitel dítěti k dispozici při výkladu nové látky a asistent se pak soustředil na její procvičování. Zde pak opět využíváme strukturované vizualizace a stanovujeme čas na práci dítěte s učitelem (např. vždy posledních deset minut ke konci vyučovací hodiny). Dítě tak má pocit jeho zájmu, a že se mu dostává zpětné vazby i ze strany učitele.

Domácí úkoly

Důležitou zásadou v souvislosti s domácími úkoly je přiměřenost, přičemž ale k zajištění úspěšnosti dětí ve škole pouze ústní domácí příprava nestačí.

Domácí úkoly jsou pro tyto děti něčím, co jim připadá nadbytečné a co je nad jejich síly v době, kdy jsou mimo školní prostředí a kdy by se tedy již mohly věnovat pouze svým zájmům. Je proto vhodné předem vymezit, co dítě musí splnit určitě a co již jen „dobrovolně". Alespoň část úkolu by tedy mělo splnit vždy.

Toto vymezení a zadání domácích úkolů by mělo být jasně specifikováno nejlépe ve speciálním sešitě. Pro děti, které vyžadují podrobný rozpis denního programu, pak do tohoto sešitu úkol rozepíšeme i detailněji (krok po kroku). Vhodné je také dopsat seznam pomůcek, které dítě ke splnění úkolu potřebuje.

Zkoušení

Zkoušení dětí s AS je závislé na tom, zda je dítě schopno verbálního projevu před třídou nebo ne.

Ústní zkoušení může být tedy pro některé děti velmi stresujícím, což sice pro ostatní děti také, ale u nich to nemá tak závažné důsledky jako u dětí s AS. Neschopnost zareagovat, něco říci či napsat na tabuli může vyústit až v blok o různé délce trvání (několik hodin až dní). Zároveň může být i spouštěčem jejich problémového chování. V těchto případech pak upřednostňujeme písemnou formu. Vzhledem k tomu, že písemné úlohy jsou často časově vymezené, i tato varianta se sebou přináší určitá úskalí. Dítě je nervózní a s tím se snižuje i jeho schopnost koncentrace. Množství zadaných úloh je tedy přímo závislé na individuálních schopnostech dítěte, tak aby mělo možnost je všechny zvládnout. Volíme proto kratší písemné práce a testy, příp. je rozdělíme do několika částí, které dítěti zadáváme v průběhu několika dnů.

Pro zkoušení je také dobré využít speciální místnosti, kde mají děti klid a nic je nerozptyluje. Na zadanou práci se proto také lépe soustředí.

Na druhou stranu existují samozřejmě i děti s AS, které tyto obavy nemají. Jeden chlapec s AS tvrdil, že pokud se vše naučí, co je ke zkoušení potřeba, nemusí se přeci této situace obávat. Prý se nikdy nestalo, že by šel na hodinu nepřipraven. To svědčí i o určitém perfekcionalizmu těchto dětí.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003