Možnosti vzdělávání lidí s Aspergerovým syndromem

V životě dítěte s Aspergerovým syndromem je velmi důležité jeho školní zařazení. To je v současné době v České republice možné několika způsoby:

 1. Dítě s AS je na základní škole (příp. víceletém gymnáziu) bez jakýkoli úprav školního prostředí či zvláštních opatření, tedy jako každý jiný „běžný" žák.
 2. Dítě s AS je integrováno na základní škole (příp. víceletém gymnáziu), přičemž tento způsob vzdělávání je uskutečněn formou:
  1. individuální integrace
  2. skupinové integrace (skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení.).
 3. Dítě s AS je ve škole samostatně zřízené pro žáky s jiným zdravotním postižením (např. školy určené pro děti se sluchovým postižením).
 4. Dítě s AS je integrováno ve speciální škole primárně určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení, a to v rámci:
  1. individuální integrace
  2. skupinové integrace

Většina dětí s AS je zařazena do běžných základních a středních škol. Dosud u nás nebyla provedena studie, která by zmonitorovala přesný počet žáků s AS na školách. Je také dost pravděpodobné, že některé z těchto dětí mohou být na školách vedeny se zcela jinou diagnózou.

Úspěšně obstát ve škole znamená pro děti s AS překonat spoustu překážek, které toto prostředí se sebou přináší. Mohou to být nejen požadavky vztahující se k probíranému učivu, ale i sociální situace, které jsou ve škole na dennodenním pořádku. Pro děti s AS, jejichž porucha se projevuje především v sociální oblasti, oblasti komunikace, představivosti a s tím související oblastí učení, je vzdělávání v těchto podmínkách bez zavedení speciálního přístupu velmi obtížné, mnohdy i nemožné.

Symptomatologie Aspergerova syndromu je velice individuální, proto je i velmi těžké stanovit nějakou přesnou metodiku vzdělávání osob s AS. Přesto lze ale vytyčit základní principy práce, jež umožní dětem s AS zvládnout práci a pobyt ve škole, jsou to: 

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003