Služby

Popis diagnostického procesu

Diagnostika Aspergerova syndromu je plně v kompetenci klinického psychologa nebo dětského psychiatra. Důležitou součástí tohoto procesu je nejenom vyšetření klienta, ale i lékařské zprávy dalších odborníků a rodinná anamnéza.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:17
Celý článek

Sociální chování

V oblasti sociálního chování se sleduje kvalita vztahu s dětmi i dospělými. Je kladen důraz na to, jak se dítě vyvíjelo již od narození (např. kdy se objevil sociální úsměv), zda bylo dítě komunikativní, jak projevoval kontakt vůči rodičům (mazlení, fyzický kontakt). Hodnotíme i kvalitu emočních projevů (jejich rozsah a intenzitu včetně používaných gest a celkové řeči těla), zda a jakým způsobem dítě projevuje vlastní pocity, zda chápe změny výrazu tváře či gest při komunikaci, zda rozpozná emocionální projevy druhých lidí a dokáže na ně patřičně reagovat.

Při posuzování sociálního chování vůči vrstevníkům je kladen důraz na to, jak dítě vnímá samo sebe jako člena skupiny, jak vstupuje do kontaktu s druhými dětmi, jakým způsobem s nimi tráví čas a zda respektuje pravidla společenského chování.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 9:53

Komunikace

Při posuzování komunikačních dovedností se zaměřujeme na vývoj verbální i neverbální komunikace. V oblasti neverbální komunikace hodnotíme oční kontakt, proxemiku (tj. vzdálenost mezi lidmi při komunikaci, prostor mezi nimi), použití gest a mimických výrazů. V oblasti verbální komunikace si všímáme především její specifičnosti. Děti s Aspergerovým syndromem mají často bohatou slovní zásobu. Mohou používat neobvyklá slova, mít specifický způsob vyjadřování, dále si také všímáme praktického užívání řeči, zda používají řeč v odpovídajícím kontextu (tzv. pragmatická jazyková rovina).

Lidé s Aspergerovým syndromem mohou mluvit velmi plynule, ale přitom si nevšímají reakcí lidí, kteří je poslouchají. Stává se, že stále mluví a mluví, bez ohledu na zájem posluchačů, nebo působí jako by byli necitliví k jejich emocím. I když mají relativně dobré jazykové schopnosti, jejich projevy mohou znít velmi formálně (až pedanticky přesně). Problémem mohou také být např. žerty, metafory či nadsázky, které často berou doslovně (např. mohou být zmatení výroky typu „Nech toho nebo ti utrhnu hlavu!"). Často také mluví příliš nahlas nebo naopak příliš potichu. Výjimkou není ani odlišný tón řeči, doslovné interpretace všeho, co slyší. V neposlední řadě přemýšlejí nahlas (tzv. verbalizují své myšlenky), a to i v situacích, kdy od nich druzí očekávají, že budou přemýšlet potichu.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 9:53

Intelekt

Při posuzování kognitivního vývoje zohledňuje proces myšlení jako takový, učení, paměť a představivost. Lidé s Aspergerovým syndromem často vynikají v učení se faktům, vzorcům a schématům, ale je pro ně těžké přemýšlet abstraktně. Mají potíže v oblasti tzv. teorie mysli, tzn. schopnost utvářet úsudky a názory o duševních stavech druhých osob, jinými slovy, uvědomit si, co si druhý člověk myslí, co si přeje apod. a na základě toho porozumět jeho chování). Dále sledujeme deficit i v oblasti exekutivních funkcí, tzn. kognitivní mechanismy, které usměrňují naši pozornost, směřují naše chování k určitému cíli a tlumí první okamžitý impulz, který nás může nutit k nevhodné reakci v dané situaci (např. nás někdo naštve, existuje řada řešení dané situace, dítě s Aspergerovým syndromem často zvolí první možný způsob, např. kopnout ho. Dlouhodobé důsledky, které z toho plynou, už nevyvodí).

V oblasti myšlení sledujeme zejména úroveň porozumění a vnímání pocitů druhých lidí, úroveň dlouhodobé paměti, kvalitu symbolické hry, schopnost generalizovat získané ovednosti, smysl pro detail a intelektové schopnosti dítěte. Aspergerův syndrom by neměl být diagnostikován u pacientů s IQ nižším než 80 bodů. Někteří autoři (např. Komárek, Hrdlička) uvádějí hranici IQ 70 bodů.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 9:55

Motorika

Vyšetření pohybových dovedností spočívá ve zhodnocení celkových pohybových schopností dítěte v těchto oblastech: koordinace pohybů, pohyb v prostoru, rovnováha, manuální zručnost, grafomotorické dovednosti, schopnost udržet rytmus. Všímáme si jakýkoli odchylek v pohybových projevech, především pak kývavých pohybů při napětí a radosti, nezáměrných tiků, škubání ve tváři, úšklebků apod.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 9:58

Trávení volného času

Intenzivní zájem o nějakou oblast nebo činnost má pro člověka s Aspergerovým syndromem naprostou prioritu a dominuje i jeho konverzacím s druhými lidmi, dostane-li příležitost, aby o něm začal hovořit.

V oblasti zájmů hodnotíme jejich intenzitu, charakter a na kolik zasahují do života dítěte (tzn. zda mají vztah k jiným činnostem, jak jsou odklonitelné apod.). Zájmy mohou mít různou podobu a mohou se také průběžně měnit. V řadě případů se dá modifikovat a využít pro další rozvoj dítěte (např. jako motivace).

V roce 2001 byl proveden výzkum, který se zabýval četností zájmů u lidí s Aspergerovým syndromem, přičemž dle tohoto výzkumu mezi nejčastější patří: letadla, astronomie, kola, zemětřesení, medicína, chemie, elektřina, elektrotechnika, počítače, zeměpis, geologie, kočky, zámky, hodiny, dinosauři a další.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 9:59

Emocionalita

Míra narušení emocionality souvisí se schopností dítěte přizpůsobit se změnám. Reakce může být u každého jedince různá (úzkost, agrese, ...). Klíčovou roli zde hrají opět exekutivní funkce (viz výše). Jakákoli neočekávaná změna obvyklé rutiny může např. vyvolat rozčilení. Děti si mohou vytvářet své vlastní rutiny, např. vyžadování stále stejné cesty do školy včetně čekání na projíždějící vlak. Pokud by došlo k narušení tohoto plánu, může to u nich vyvolat úzkost či rozčilení. Ve škole je pak mohou rozčílit náhlé změny, jako je třeba změna rozvrhu.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 2. 7. 2012 10:01

Diagnostika poruch autistického spektra

 Seznam pracovišť diagnostikujících poruchy autistického spektra v České republice: 

 

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 14. 7. 2012 9:10
Celý článek

Nácviky sociálních dovedností

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát přitom ohled na potřeby druhých lidí. Pokud se nám v této oblasti daří, máme pozitivní zpětnou vazbu od druhých lidí, což nás posiluje a zvyšuje i naši sebedůvěru.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:19
Celý článek

Individuální terapie

V rámci terapie u lidí Aspergerovým syndromem se již dlouhodobě osvědčuje užití prvků kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:19
Celý článek
fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003