Odborná literatura

odborna-literatura

Attwood, T.:Aspergerův syndrom. Portál, 2005

Kniha podává základní informace o Aspergerově syndromu pro rodiče a pracovníky pomáhajících profesí. Je psaná čtivým a zajímavým způsobems množstvím příkladů a s hlubokým pochopením odlišného prožívání lidí s Aspergerovým syndromem.

literatura1

Attwood, T.:Aspergerův syndrom. Portál, 2005

Kniha podává základní informace o Aspergerově syndromu pro rodiče a pracovníky pomáhajících profesí. Je psaná čtivým a zajímavým způsobems množstvím příkladů a s hlubokým pochopením odlišného prožívání lidí s Aspergerovým syndromem.
literatura2

Beyer, J., Gammeltoft, L.: Autismus a hra. Portál, 2006

Autoři nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity. 
literatura3

Bělohlávková L., Gnanová E.: Podporované zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem. APLA, 2008

Autorky shrnují informace o základních přístupech při zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem.
literatura4

Bělohlávková L., Vosmik M.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Portál, 2010

Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, popř. s HFA – vysocefunkčním autismem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na střední škole. Autoři shrnují nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na ně popisují nejčastější úskalí, která se mohou při integraci objevit.

literatura5

Bělohlávková L.: Rozvoj sociálních dovedností. APLA, 2012

Publikace je zpracovaná jako metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem, která obsahuje pracovní listy zařazené do 4 tematických celků - emoce, neverbální a verbální komunikace, vztahy s druhými lidmi. Jedná se o čtyři základní oblasti, ve kterých mají lidé s AS nejčastěji potíže. Pracovní listy lze využívat při individuální práci s dítětem i ve skupině.
literatura6

Bleach F.: Každý jsme jiný. APLA, 2012

Kniha je určena sourozencům(ale i spolužákům či dětem ze sousedství) lidí s PAS. Srozumitelnou formou popisuje základní projevy autismu a je plná doporučení, která mohou přispět k obecně spokojenějšímu rodinnému životu.
literatura7

Boyd B.: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Portál, 2011

Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. Rodičům, ale i všem, kteří se na výchově těchto dětí podílejí, autorka radí, co dělat, aby se dítě s AS cítilo milováno a přijímáno, jak ho naučit sociálním a emocionálním dovednostem, jak zvyšovat jeho motivaci, co dělat, aby dítě uposlechlo apod.
literatura8

Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Portál, 2008

Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních.

literatura9

Čadilová, V., Žampachová, Z.: Strukturované učení. Portál, 2009

Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch.
literatura10

Dubin, N.: Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Portál, 2009

Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem", nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor, kterému byl diagnostikován Aspergerův syndrom, vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto lidi co nejvíce podpořit, a zabývá se i osobností útočníka a svědků.
literatura11

Gillberg, Ch.,Peeters, T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Portál, 1998

Těžištěm knihy jsou praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou vyskytnout při výchově a vzdělávání dětí s autismem. Publikace vychází z nejnovějších vědeckých poznatků.
literatura12

Howlin, P.: Autismus u dospívajících a dospělých. Portál, 2005

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. V každé kapitole jsou kazuistiky, které ukazují možné těžkosti a způsoby, jak je lze řešit. 
literatura13

Moor, J.: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. Portál, 2010

Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků. Zaujetí repetitivními činnostmi, malá tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho hře, která mívá často charakter prosté manipulace s předměty. Kniha představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny „na míru" schopnostem a vidění světa dětí s autismem. 
literatura14

Prokopičová, L.: Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS. APLA, 2012

 

literatura15

Sacks, O.: Antropoložka na Marsu. Dybbuk, 2008

Doktor Oliver Sacks na své průzkumné cestě za poznáním mozku a lidské psychiky opustil nemocnici a vydal se za svými pacienty do prostředí, kde opravdu žijí. Seznámil se tak s ohromujícími a paradoxními lidskými příběhy o životě v často velmi radikálně změněných podmínkách. Nalezneme zde i příběh ženy s Aspergerovým syndromem.. 
literatura16

Schopler, E., Reichler, R. J., Lansingová, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Portál, 1998

Nezbytné informace, učební strategie, metody a příklady výukových programů pro pedagogy a psychology, kteří se zabývají dětmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami.
literatura17

Straussová, R. a kol.: Obrázkový slovník sociálních dovedností. APLA, 2011

Formou rozkreslených dějových schémat jsou v knize zobrazeny základní důležité sociální situace, které dítě běžně zažívá a ve kterých děti s PAS často kvůli svému hendikepu selhávají. Prostřednictvím vizualizace a naznačených možných reakcí (vhodných i nevhodných) se kniha snaží dětem s PAS tyto situace vysvětlit, tak aby se v nich mohly lépe zorientovat a pochopily jak se v dané situaci chovat a reagovat.
literatura18

Straussová, R., Knotková, M.:: Průvodce pro rodiče dětí s PAS. Portál, 2011 

Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci. V neposlední řadě se je snaží k této nesnadné cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu – vždyť každý rodič zná své dítě nejlépe. Kniha je určena rodičům předškolních dětí s PAS a vychovatelům.

literatura19

Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Portál, 2006

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha.
literatura20

Thorová, K.: Poruchy autistického spektra - včasná diagnóza brána k účinné pomoci. APLA, 2006

Souhrn základních informací o poruchách autistického spektra (projevy, typy).
literatura21

Thorová, K.: Školní pas pro děti s PAS. APLA, 2007

Základní informace o poruchách autistického spektra, určené především učitelům a vychovatelům.
literatura22

Thorová, K.: Výjimečné děti. APLA, 2007

Autorka zde shrnuje základní informace o Aspergerově syndromu. 
literatura23

Vermeulen, P.: Autistické myšlení. Grada, 2006

Kniha je určena psychologům, speciálním pedagogům, studentům příslušných oborů a měla by jim napomoci nalézt cestu k pochopení myšlení dětí a dospělých lidí s autismem. Čtenář si rozšíří vědomosti o podstatných tématech jako je sociální chování a identita lidí s autismem, komunikace, zájmy, smysl pro humor, schopnost řešit problémy atp. Výklad je doplněn velkým množstvím kazuistik.
fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003